Tìm kiếm Tìm

Tự Tri , Tưởng Tri, Thắng Tri, Liễu Tri

Tự Tri , Tưởng Tri, Thắng Tri, Liễu Tri

1.         Tự Tri:

•        Là quyết định, đánh giá, nhận xét theo cảm xúc, cảm thọ, theo tình cảm cá nhân nhận biết được thông qua các giác quan và cảm xúc nhất thời.


vd: Thích ai thì thấy người đó nói đúng, ghét ai thì thấy người đó nói sai, Khi mình vui thấy người xung quanh tốt lành , khi mình đang giận dữ, oán hận thì thấy người xung quanh là xấu ác


2.         Tưởng Tri:

•   Là quyết định, đánh giá, nhận xét dựa vào thông tin đầy đủ, phân tích so sánh, suy luận có  logic, có lý.


Không quyết định thông qua giác quan và cảm xúc nhất thời mà dựa vào đó để lấy thông tin đầy đủ, phân tích so sánh, suy luận có  logic, có lý.3.         Thắng Tri:

•         Là quyết định, đánh giá, nhận xét dựa vào giác quan trí tuệ đều mở rộng, nhìn nhận được trực tiếp sự vật sự việc

vd: Nhìn được trái đất tròn, mặt trời to, tâm người tốt xấu


4.         Liễu Tri :

•         Là thấy biết được các sự vật sực việc từ quá khứ tới tương lai, thấy được nguyên lý chạy ngầm sâu xa từ nhân tới quả của sự vật sự việc trong vũ trụ.

Là thấy biết trực tiếp