Tìm kiếm Tìm

Thế nào là ví dụ

Thế nào là ví dụ tốt - đúng, thế nào là kém và thế nào là không phải ví dụ?

Trong cuộc sống để diễn đạt đơn giản lý thuyết nào đó, người ta thường lấy ví dụ. Xong thực tế thế nào là ví dụ tốt - đúng, thế nào là kém và thế nào là không phải ví dụ thì ít người biết.


- Ví dụ càng gần thực tế với người nghe, càng đơn giản dễ hiểu thì càng tốt

- Ví dụ càng xa hiểu biết của người nghe, càng phức tạp thì càng kém.

- Ví dụ khó có thể xẩy ra trên thực tế, hoặc không xảy ra trong thực tế thì gọi là giả thiết, giả dụ.


Người nói càng vì lợi ích người nghe thì càng cố gắng lấy những ví dụ tốt, gần gũi mà người nghe thường đã gặp hoặc trải qua nhiều trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tác dụng sau đó là người nghe thấy người nói giống như người đi trước mà thôi, mình hoàn toàn có thể đuổi kịp. Kiến thức mới nhận được thì thật gần gũi, dễ hiểu và rất dễ áp dụng vào đời sống hàng ngày để sửa chữa.


Ngược lại, người nói vì lợi ích cá nhân thì sẽ càng lấy các ví dụ xa xôi, cao siêu, trừu tượng, xa vời và khó xảy ra với cuộc sống người nghe. Tác dụng sau đó là người nghe thấy người nói thật cao siêu, không biết bao giờ mình mới đuổi kịp, cuộc nói chuyện đó thật hấp dẫn. Kiến thức mới nhận được thì rất nhiều và rộng khắp, nhưng khó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để sửa chữa.