Tìm kiếm Tìm

Thật - Giả - Dối - Lừa

Thế nào là sống thật, sống giả, sống dối, sống lừa?
Sống Thật: Tâm ham thích nhìn nhận sự việc đúng đắn, hành vi thì thực hiện theo.

Sống Giả:  Không hiểu đúng, không nhìn được sự thật của vấn đề. Thấy vấn đề không gây thiệt hại cho ai thì chấp nhận làm. 

Sống Dối: Chủ trương khuếch trương mình lên nhưng không gây hại cho ai, tâm cũng không muốn gây hại cho ai

Sống Lừa: Sống ngụy trang để lợi cho mình bằng cách gây hại cho người.