Tìm kiếm Tìm

Quan điểm của Công ty về các bậc thang công việc

LÃNH ĐẠO - TẬP LÃNH ĐẠO

*CÔNG VIỆC
- Định hướng, Kế Hoạch.
- Tổ chức, vận hành bộ máy.
- Soạn Quy chế, Nội quy, kiểm tra.

*CON NGƯỜI
- Đào tạo con người: Thay đổi khả năng, thói quen, năng lực.
- Khả năng trao đổi học tập rất cao.

QUẢN LÝ - TẬP QUẢN LÝ

* CÔNG VIỆC
- Kiểm soát vận hành theo quy chế.
- Làm các báo cáo trao đổi.

* CON NGƯỜI
- Làm Lương - Thưởng - Phạt.
- Phổ biến các nội quy cho nhân viên hiểu.
- Hướng dẫn chuyên môn.

TRƯỞNG NHÓM: được tin cậy nhất trong nhóm đó nhưng chưa biết quản lý, được Công ty tin tưởng giao thêm trách nhiệm.

KIÊM NHIỆM: làm tốt việc chuyên môn và có thể làm và kiêm nhiệm nhiều mảng công việc khác nhau theo mức Công ty cần.

CHUYÊN VIÊN: thực hiện tốt công việc của nhân viên, có chuyên môn cao theo mảng công việc.

NHÂN VIÊN: làm tốt các công việc theo nội quy.