Tìm kiếm Tìm

Lúc Đi Trắng, Lúc Về Đen


Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi được nửa đường, gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả cho mượn cái áo thâm.

Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận toan cầm gậy đánh.
Anh là Dương Chu chạy ra bảo:
"Đừng đánh nó làm gì! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không?"

Lời Bàn: 
Lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc áo thâm, chính mình không biết mình thay đổi, mình thay đổi mà chính mình không hay. Chó cắn mình mà chưa biết nguyên nhân đã định đuổi đánh chẳng hóa hồ đồ lắm ư. Lỗi tại mình thay đổi không tại con chó cắn xằng. 

Vậy nên ở đời khi mình làm điều gì khác thường, mà người ta không rõ, thì tất nhiên người ta bàn trái bàn phải. 
Nếu mình không tự xét mình thay đổi hay - dở, chỉ biết trách người nghị luận nọ kia, thì chẳng khác nào như Dương Bố đánh chó trong truyện này.