Tìm kiếm Tìm

Khoảng cách giữa Sếp và Nhân viên

Giữa sếp và nhân viên rất cần có khoảng cách, nó giúp công ty hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn. Khoảng cách về đạo đức và tài năng là chân chính nhất.

Giữa sếp và nhân viên rất cần có khoảng cách, nó giúp công ty hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn. Khoảng cách về đạo đức và tài năng là chân chính nhất.


Thường dễ nhầm khoảng cách sếp và nhân viên là sếp đi xe đẹp, ngồi bàn đẹp, nhân viên thì đi xe xấu, ngồi bàn xấu.


Sếp thì ăn ngon hơn nhân viên, nói chuyện kênh kiệu. Còn nhân viên thì khép nép nghe. Sếp là ngồi phòng làm việc rộng, nhân viên thì ngồi chỗ làm việc bé… Tất cả những cách hiểu khoảng cách bề ngoài đó làm cho mọi người không cố gắng vươn lên một cách chân chính bằng thực lực mà theo vỏ bọc thể hiện bên ngoài.


Tóm lại, khoảng cách giữa sếp và nhân viên là khoảng cách về đạo đức và tài năng mới là chân chính.