Tìm kiếm Tìm

Học giả, Hành giả và Học hành

Người mới học xong lý thuyết nhiều thì gọi là học giả. Người trải qua thực hành nhiều thì gọi là hành giả.

Người mới học xong lý thuyết nhiều thì gọi là học giả.

Người trải qua thực hành nhiều thì gọi là hành giả.

Người trải qua đầy đủ cả 2 thì gọi là người có học có hành hay gọi là học hành.

 

Người học kém mà thực tế giỏi thì gọi là người có sở hành.

Người học giỏi mà thực tế kém thì gọi là người có sở học.

 

Những học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh mới công nhận là người có học, chưa hẳn là người có hành, vì vậy chưa hẳn là có học hành. Tất nhiên phải loại trừ những trường hợp học tiền, học điểm, học copy, học để lên lớp, học để lấy bằng thì dù nhiều bằng cấp cũng chưa hẳn là có học.

 

Ngược lại, người không có bằng cấp 2, cấp 3, đại học.. cũng không có nghĩa là vô học, vô hành. Do trường học là một trong nhiều phương pháp để có được học hành.

 

Và xã hội, công ty luôn cần nhất người có học hành.