Tìm kiếm Tìm

Hiền tiểu nhân và hiền quân tử

Xã hội rất thích người hiền, đại đa số người ta gặp đều thấy họ hiền. Nhưng cần phân biệt rõ giữa hiền tiểu nhân và hiền quân tử.

Xã hội rất thích người hiền, đại đa số người ta gặp đều thấy họ hiền. Nhưng cần phân biệt rõ giữa hiền tiểu nhân và hiền quân tử.


Người hiền không đấu tranh vì cái chung, làm ngơ với điều xấu, điều gian dối, có điều hay xảy đến thì không biết khích lệ, thấy điều dở xảy đến thì không biết tiêu trừ. Cái gì không ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân mình thì đều thờ ơ. Người như vậy gọi là hiền Tiểu Nhân. Sự hiền này là trá hình của tính cá nhân và hèn nhát tạo nên.


Người hiền sẵn sàng xây dựng, đấu tranh vì tập thể chung tiến bộ, thấy điều xấu thì không chấp nhận mà có hành động khéo léo để chống lại, để tiêu trừ cho giảm bớt, thấy điều hay thì vui vẻ khuyến khích nhân rộng ra. Đặt quyền lợi chung trước quyền lợi riêng, luôn dùng trí tuệ hiểu rõ điều phải trái, điều riêng, điều chung rồi mới hành động. Người vậy là hiền Quân Tử. Sự hiền này bên trong có đạo đức và trí tuệ, bên ngoài có hành động khéo léo hợp lý hợp tình.