Tìm kiếm Tìm

Được và mất của con người

Cũng một sự việc mà mỗi người có một cái nhìn khác nhau.
Khổng Miệt và Bật Tử Tiện học chung với nhau và ra làm quan cùng thời, cùng phương vị. Khổng tử đến thăm Khổng Miệt và hỏi "Từ khi ra làm quan, được những gì và mất những gì?" 

Khổng Miệt mất ba điều mà không thêm được gì:
- Việc quan bận rộn, không ôn tập nên quên đi các điều đã học; lương bổng ít, không đủ để chu cấp người thân nên mất đi họ hàng; thời giờ eo hẹp, không thăm viếng được ai, nên xa dần bạn bè. 

Khổng Tử nghe nói không bằng lòng. Khi qua thăm Bật Tử Tiện, cũng hỏi như thế. 

Bật Tử Tiện vui mừng mà thưa:
-Từ khi ra làm quan, chưa mất điều gì mà đã được ba điều. Có cơ hội áp dụng điều đã học, nên việc học càng thêm rõ ràng. Bổng lộc không nhiều, nhưng cũng dôi ra được chút ít để chia sẻ với họ hàng, nên ngày càng thêm thân. Thời giờ eo hẹp, nhưng cũng nhín được đôi chút, thăm người đau, viếng người chết, nên bạn bè thân hơn.

Lời bàn: cùng 1 sự việc mà 2 người có 2 cái nhìn khác nhau:
-Khổng Miệt chỉ thấy mất (cũng như nhiều người khác chỉ thấy chán nàn, buồn, thất vọng, xui…)
-Bật Tử Biện chỉ thấy được (cũng như 1 số người chỉ thấy lạc quan, yêu đời, vui, vẫn may mắn…)

Vậy bạn thích thế nào? bạn theo điều đó thường xuyên nó sẽ thành thói quen, khi đó cuộc sống của bạn sẽ đúng như những gì bạn nghĩ. Vậy sao không đổi cách nghĩ cho cuộc sống bản thân tốt lên?