Tìm kiếm Tìm

Cách luyện trí tuệ

Trí tuệ con người cần thông qua sự quan sát suy nghĩ hàng ngày tạo nên. Vậy chúng ta cần suy nghĩ điều gì mà làm tăng trưởng được trí tuệ.

Trí tuệ con người cần thông qua sự quan sát suy nghĩ hàng ngày tạo nên. Vậy chúng ta cần suy nghĩ điều gì mà làm tăng trưởng được trí tuệ.


Khi ta suy nghĩ, quan sát  điều gì đều chia làm 3 hướng chính : có lợi, có hại và trung tính.


Suy nghĩ có hại cho mình, hay cho nhóm, đội của mình…. gọi là Ngu dốt.

Suy nghĩ có lợi cho mình, cho đồng đội  của mình…. được gọi là Thông minh.


Làm viêc cả ngày tại Công ty chúng ta đều làm công viêc chung này. Nên muốn luyện Thông minh ta chỉ có thể nghĩ đến những công viêc lợi ích chung, vì không có công viêc riêng tại Công ty.


Nhưng nhiều bạn thấy công viêc có ích lợi chung nên ngại suy nghĩ, lười tư duy, không quan tâm cải tiến… nên mất đi cơ hội rèn luyện trí thông minh này. Một ngày đến Công ty làm là phí mất một ngày cơ hội rèn luyện trí thông minh, một tháng làm phí một tháng, một năm làm là phí luôn một năm…


Chính vì bản chất luyện thông minh là luôn suy nghĩ làm ích lợi nên đa số người Thông minh luôn có thói quen nghĩ đến điều có lợi ích mới làm. Do đi làm việc chung tại Công ty nên chỉ có cách nghĩ cho ích lợi chung đó được thành công thì mình mới thành người Thông minh.


Nhưng khi mình Nghĩ cho ích lợi chung đó mình cũng được gọi luôn là người có đạo đức.


Vì vậy làm tại một tập thể Công ty là: Thông minh và Đạo đức cùng một nguồn mà sinh ra. Cùng một nhân, cùng một gốc mà sinh ra.


Ai muốn thông minh mà không nghĩ đến lợi ích chung (không đạo đức) thì không thể xảy ra được…. tự mâu thuẫn.