Tìm kiếm Tìm

Cá nhân xuất sắc và Quản lý trung bình

Có hai tuýp người chúng ta rất dễ đánh giá tương đương, đôi khi còn nhầm lẫn là: một cá nhân xuất sắc và một người quản lý trung bình.

Trong sự phấn đấu của một cá nhân trong môi trường công việc, sẽ đến giai đoạn bản thân chúng ta sẽ biết làm và làm được nhiều việc cùng lúc. Đến thời điểm này, việc đánh giá một cá nhân sẽ phải xét đến tổng hòa các yếu tố về công việc người đó xử lý và tầm ảnh hưởng của người đó đến môi trường xung quanh.

Có hai tuýp người chúng ta rất dễ đánh giá tương đương, đôi khi còn nhầm lẫn là: một cá nhân xuất sắc và một người quản lý trung bình.

Tuy nhiên có nhiều đặc điểm cũng rất dễ nhận thấy khác biệt ở hai tuýp người này.

Ví dụ: Tại 2 phòng kỹ thuật máy tính có 5 người làm : Phòng số 1 có một cá nhân xuất sắc và 4 nhân viên , phòng số 2 có 1 quản lý trung bình và 4 nhân viên.

Phòng số 1: một người kỹ thuật xuất sắc cùng lúc có thể cài đặt tối đa được 4 chiếc máy tính. So với 4 người kỹ thuật khác mỗi người chỉ cài được 1 chiếc. Dễ dàng nhận thấy họ làm gấp 4 lần người bình thường, và làm bằng 4 người kỹ thuật kia gộp lại. Hiệu suất của phòng kỹ thuật có cá nhân xuất sắc là:  4+ 4x1 = 8.

Phòng số 2: ngược lại, người quản lý trung bình học chỉ cài được cùng lúc 3 chiếc máy tính. Nhưng do đầu tư nhiều thời gian chỉ bảo những người trong phòng kỹ thuật của mình, kết quả là họ có thể cài 2 chiếc mỗi người. Hiệu suất của phòng kỹ thuật có quản lý trung bình là:  3+ 4x2 = 11 (hơn 3 máy).

Nếu phòng đó có 10 nhân viên kỹ thuật, kết quả sẽ là:

Phòng Cá nhân xuất sắc:  4+10x1=14

Phòng Quản lý trung bình: 3+10x2=23  (hơn 9 máy)

Thứ nhất, rất dễ nhận thấy một cá nhân xuất sắc luôn làm rất tốt phần công việc mà mình được giao, họ thường chăm chỉ lao động và đạt kết quả cao trong bảng thành tích cá nhân của mình. Các kết quả ấy thường được mọi người ghi nhận dễ dàng và họ thường được hưởng xứng đáng với phần công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, các cá nhân xuất sắc thường không tạo được một nhóm làm việc tốt theo mình, và cũng không bỏ thời gian hướng dẫn người khác biết làm việc, dẫn đến kết quả của họ đạt được thường vượt trội hơn rất nhiều so với những người xung quanh. Và sau khi họ chuyển đi, không có người nào đủ khả năng bù lấp được chỗ hổng mà họ để lại, toàn bộ môi trường đó bị sa sút hoặc sụp đổ.

Thứ hai, ngược lại với cá nhân xuất sắc người quản lý trung bình luôn có thành tích cá nhân không vượt trội đặc biệt. Các kết quả của họ thường không vượt quá nhiều so với những người xung quanh, không giống như một cá nhân xuất sắc. Nhưng ngược lại, học luôn tạo được một nhóm làm việc tốt xung quanh mình, họ bỏ nhiều thời gian cho việc hướng dẫn và giúp người khác biết làm việc tốt hơn. Dẫn đến kết quả của một tập thể được nâng lên rõ ràng. Sau khi người này chuyển đi, sẽ rất dễ dàng tìm được người đủ khả năng thay thế, bởi những người đi sau họ đã được hướng dẫn đủ các kỹ năng cần thiết để nhận trách nhiêm, toàn bộ môi trường không hề bị sa sut hay suy giảm nhiều. Và người quản lý trung bình đó sẽ được đánh giá cao hơn.