Tìm kiếm Tìm

8 lời khấn nguyện xin

Cho con biết khiêm hạ, Biết tôn trọng mọi người,

Cho con biết khiêm hạ,

Biết tôn trọng mọi người,

Tự thấy mình nhỏ thôi,

Việc tu còn kém cỏi.

 

Cho tay con rộng mở,

Biết san sẻ cúng dường,

Biết giúp đở yêu thương,

Đến những người khốn khó.

 

Xin cho con bình thản

Trước nghịch cảnh cuộc đời,

Dù bị mắng bằng lời,

Hay bằng điều mưu hại.

 

Xin tâm con sung sướng

Khi thấy người thành công,

Hoặc gây tạo phước lành,

Như chính con làm được.

Xin vòng dây tham ái,

Rời khỏi cuộc đời con,

Để cho trái tim con

Biết yêu thương tất cả.

 

Xin cho con giữ vững

Được chí nguyện tu hành

Không một phút buông lơi,

Không một giờ xao lãng.

 

Xin vẹn toàn giới hạnh,

Với thiền-định lắng sâu,

Với trí tuệ nhiệm mầu,

Xóa tan dần chấp ngã.

 

Xin cho con tỉnh táo,

Không kiêu mạn tự hào,

Dù tu tiến đến đâu,

Vẫn tự tìm chỗ dở