Tìm kiếm Tìm

4 bước thực hiện chính định công việc

4 bước thực hiện chính định công việc

1. Dò tìm - phát hiện lỗi.

2. Điều tra, xác minh tới từng bộ phận, từng người.

3. Phân tích - xử phạt lỗi quy thành hình phạt.

4. Thực hiện thi hành phạt.


Bước 1: dò tìm thì nhiều người làm được, thấy lỗi sai đều cần báo được lỗi.

Bước 2: điều tra thì cần người có kinh nghiệm hiểu về hệ thống, dò tìm chi tiết, nắm bắt xác minh nhiều nguồn thông tin để đưa đến bước đầu kết luận trên thông tin đó.

Bước 3: người làm ở bước phân tích – xử phạt cần những yếu tố:

- Có tư duy, trí tuệ, nắm rõ thông tin để phân tích các tình tiết nhằm vạch rõ lỗi nặng lỗi nhẹ quy cho từng tình huống, từng bộ phận, từng người .

- Người ở bước này cần có tâm công bình, không vì tình cảm thân sơ, không theo thành kiến, không bị quyết định nóng vội giận giữ.

- Có kinh nghiệm những sự kiện tương tự trước đó, nắm bắt rõ luật của công ty hiện hành.

Bước 4: Thực hiện đúng theo quyết định, chăm chỉ sát sao theo sát đến khi kết thúc hình phạt.