Tìm kiếm Tìm

3 hạng người

Người thứ nhất thì luời biếng, cho rằng số kiếp đã định, phải sao chịu vậy, rồi cứ sinh sống say sưa với cảnh bẩn thỉu đen tối ấy.

Có một cái nhà mục nát và bẩn thỉu, nắng không có chỗ ẩn, mưa không chỗ tránh, lại hôi hám. Trong nhà ấy có ba người ở.

 

Người thứ nhất thì luời biếng, cho rằng số kiếp đã định, phải sao chịu vậy, rồi cứ sinh sống say sưa với cảnh bẩn thỉu đen tối ấy.

 

Người thứ nhì, mỗi khi bị gió lồng mưa lọt thì tặc lưỡi hít hà, đâm ra căm tức muốn xô cho ngã, đập cho tan cái nhà oan nghiệt này, mà trong tay không có một đồng xu, một cây tre, một miếng lá.

 

Người thứ ba nhận rõ sự khổ sở, sự bẩn thỉu, không cam chịu sống mãi trong cảnh tủi cực này, nhất định thay đổi cái nhà mục nát nhớp nhúa bằng cách dành dụm tiền của, tích lũy vật liệu để xây dựng lại chắc chắn, tốt đẹp cho mình và anh em mình ở không bị khổ.

 

Ba anh em trong nhà này, là đại diện cho ba hạng người trong xã hội. Người thứ nhất là hạng người chạy theo dục lạc, mới nhìn tưởng lạc quan. Người thứ hai là hạng người chán đời bi quan, vì không thỏa mãn tham vọng và bất lực. Người thứ ba là hạng người thực tế mạnh mẽ, nhìn thấy sự mục nát mà cố gắng bỏ cái cũ xấu, xây dựng cái mới.