Tìm kiếm Tìm

2 cách giúp người

Ở một nơi nọ có hai thanh niên đang giận dữ tranh cãi rất gay gắt với nhau, họ sắp đánh nhau đến nơi. Một thầy thuốc đi ngang qua thấy vậy bèn dừng lại khuyên can. Nhưng do không biết cách khuyên bảo nên không thể ngăn chặn xô sát đánh nhau, kết quả hai người đánh nhau gãy cả chân. Người thầy thuốc đành ngồi lại để băng bó chăm sóc vết thương. Sau một thời gian dài mất nhiều công sức, vết thương đã lành và hai thanh niên đã có thể tạm thời đi lai làm việc được, người Thầy thuốc bèn ra về. Hai thanh niên rất cảm động và đã cám ơn hậu tạ, họ nhớ ơn người thầy thuốc này rất nhiều năm sau đó.

 

Ở một nơi kia cũng có hai thanh niên đang giận dữ tranh cãi rất gay gắt với nhau, họ  cũng sắp đánh nhau đến nơi. Một thầy giáo đi ngang qua thấy vậy bèn dừng lại khuyên can. Do biết cách khuyên can, bảo ban lợi hại nên đã ngăn chặn được cuộc xô sát đánh nhau sắp xảy ra đó. Kết quả hai người thanh niên nghe ra và không còn đánh nhau nữa. Người thầy giáo ra về và được hai thanh niên cảm ơn. Họ nhớ ngưòi thầy này mấy ngày sau đó.

 

Theo bạn ai là người đáng đươc cám ơn nhiều hơn?

Theo bạn cách giúp nào hiệu quả hơn?

Theo bạn cách giúp nào có thể giúp cho nhiều người nhất?

 

Lời bàn: 

Thầy thuốc có cách giúp bằng công sức nên dễ cảm động lòng người và được nhớ ơn nhiều hơn mặc dù hiệu quả rất thấp.

Thầy giáo có cách giúp bằng hiểu biết trí tuệ nên không phải tốn công sức, ít cảm động được lòng người nên được nhớ ơn ít hơn. Mặc dù hiệu quả rất cao. Đó là do con người mù mờ không phân biệt được giá trị cao thấp của hai cách giúp đỡ này.