Tìm kiếm Tìm

14. Khái niệm chuyên nghiệp

Công ty cần xây dựng sự chuyên nghiệp trên toàn hệ thống. Vì vậy cần hiểu rõ khái niệm chuyên nghiệp và trọng tâm cần chuyên nghiệp.

Công ty cần xây dựng sự chuyên nghiệp trên toàn hệ thống. Vì vậy cần hiểu rõ khái niệm chuyên nghiệp và trọng tâm cần chuyên nghiệp.


1. Quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp về tinh thần Công ty. Trọng tâm sẽ được xoay quanh vấn đề đoàn kết  của nhóm lãnh đạo và quản lý. Nhóm chính sẽ cần có văn hóa chung, mục tiêu chung, nhu cầu chung. Mọi người cùng nhìn về một hướng, cùng tiến bước.

Cách nhận ra 1 thành viên này là có khả năng tạo nhóm làm việc. Các thành viên trong nhóm luôn thấy vui khi được làm cùng nhau, thấy mất mát, nhớ khi bị chia rẻ, tách rời. Họ là người có tài tập thể, cách làm viêc, sinh sống theo đội hình. Họ là tác nhân kết dính, đoàn kết mọi người.

 

2. Quan trọng thứ 2 là sự chuyên nghiệp về tư duy. Các vấn đề chính phải bắt buộc dùng trí tuệ của nhiều người hiểu biết nhất, thông minh nhất cùng nhau bàn bạc, cùng nhau xây dựng, cùng nhau quyết định. Trong nhóm tư duy trí tuệ thì cần chú ý nhất đến năng lực đặt trọng tâm theo tỉ lệ quan trọng công việc.

 

3. Quan trọng thứ 3 là chuyên nghiệp về thông tin. Xây dựng toàn Cty  có một luồng thông tin nhanh nhạy thông suốt, chính xác và mọi thành viên trong nhóm làm việc luôn nắm được rõ ràng như nhau.

 

4. Quan trọng thứ 4 là chuyên nghiệp về dùng người, tài dùng người. Tìm thấy năng lưc tiềm ẩn để đào tạo phát triển, giao việc đúng người. Phân tích con người tìm ra trọng tâm năng lực cá nhân để phù hợp khớp với công việc được giao.

 

5. Chuyên nghiệp về hình ảnh. Khách hàng cần sự nhận diện thương hiệu, Công ty khác biệt với các đơn vị khác. Nên Công ty cần Logo, màu sắc, trang phục, bảng hiệu… thống nhất và riêng biệt.

 

6. Chuyên nghiệp về công viêc. Mọi công việc của Công ty sẽ được nhìn dưới góc độ tính chất, tính chất khác nhau sẽ được xem là hai viêc khác nhau. Phân công người  của mình theo tính chất công việc được giao. Người chỉ có một năng lực thì chỉ giao theo một tính chất phù hợp, một công việc có đúng tính chất đó.

 

Một công việc gồm 7 bước khác  nhau theo 7 giai đoạn khác nhau, do gồm 7 tính chất cần làm khác nhau. Cho nên sự chuyên nghiệp trong công việc bắt buộc một việc phải có nhiều nhóm làm đúng với tính chất và năng lưc nhóm đó.

  

Ví dụ:  giai đoạn Chính Kiên, Tư duy, Chính Định là của nhóm lãnh đạo hiêu biêt nhất làm, (Tư duy = Lập pháp, Chính Định = Tư pháp). Giai đoạn làm thực hành công việc cụ thể (chính nghiêp, chính thông tin, chính chuyên cần = Hành pháp) là của nhóm Quản lý, nhân viên.